စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း

       ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်း များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)    ကားလမ်းများ

ဉ်

ခရိုင်

ကားလမ်းပေါင်း

အရှည်မိုင်ပေါင်း

 
 

စစ်ကိုင်း

၁၀

၁၄၃/၅

 

ရွှေဘို

၃၂

၄၂၃/ ၅.၃၅

 

မုံရွာ

၁၄

၂၀၆/၁

 

ယင်းမာပင်

၁၇

၄၈၃/၅

 

ကသာ

၂၁

၃၃၆/၃

 

ကလေး

၁၅

၂၉၄/၅

 

တမူး

၁၃၂/၁

 

မော်လိုက်

၁၀၅/၂၀

 

ခန္တီး

၂၀၄

 

၁၀

နာဂဒေသ

၁၄၅/၀

 

တိုင်းချုပ်

၁၂၃

၂၅၀၂/၁

 

(ခ)     မြို့နယ်ချင်းဆက်လမ်းများ

စဉ်

ခရိုင်

လမ်း ပေါင်း

အရှည် (မိုင်-ဖာလုံ)

အမျိုးအစား

ကတ္တရာ

ကျောက်ချော

မြေသား

အမာခံ

စစ်ကိုင်း

၆၄

၆၄

-

-

-

ရွှေဘို

၂၁

၂၇၄

၂၃၁/ ၇.၅+၅၄၀'

၂၇/၇+ ၄၅၀'

၂/၃

၁၁/၅

မုံရွာ

၁၄

၂၀၆/၁

၁၆၇/၇+၈၀'

၃၅/၃+၅၈၀'

၂/၆

-

ယင်းမာပင်

၁၅

၂၈၂/၆

၁၆၃/

-

၁၁၉

-

ကသာ

၁၇

၄၂၉

၂၈၅/၄

၆၃/၃

၈၁/၅

-

ကလေး

၁၉

၂၅၅/၃

၁၂၆

၅၆/၁

၆၇/၇

-

တမူး

၁၀၁/၁

-

မော်လိုက်

၁၅၉/၄

၂၇/၇

၈၆/၆

၁၂၄/၇

-

ခန္တီး

၁၃၀၀

၃၁

၅၂

၁၃၂၁၇

-

၁၀

နာဂဒေသ

၃၈၀

၁၀၅

၁၈၀

၇၅

၁၉

တိုင်းချုပ်

၁၀၉

၃၄၅၁/၇

၁၁၃၉/၇.၅+၆၂၀'

၅၀၂/၄+၁၀၃၀

၁၃၆၉၀/၄

၃၁/၅

           

(ဂ) တံတားများ

(၁)ပေ (၁၈၀)နှင့်အထက်တံတားများ

စဉ်

ခရိုင်

ပေ(၁၈၀)နှင့် အထက် တံတားပေါင်း

မှတ်ချက်

 
 

စစ်ကိုင်း

သံမဏိသံဘောင်၊ သံကူကွန်ကရစ်၊ RC

 

ရွှေဘို

အုပ်စီကမ်းကပ်ခုံ၊သစ်သားကြမ်းခင်း၊Minr Boret Propose ကြမ်းခင်း

 

မုံရွာ

သံကူကွန်ကရစ်၊ကွန်ကရစ်သံဘောင်

 

ယင်းမာပင်

သံကူကရစ်

 

ကသာ

၁၅

သံကူကွန်ကရစ်၊ သစ်သား၊ RCသစ်သား

 

ကလေး

၁၃

RC၊ ကွန်ကရစ်၊ သံဘောင်ကြိုးတံတား

 

တမူး

၁၅

ဘေလီကြိုးဆိုင်း၊ ကွန်ကရစ်