ပို့ဆောင်ရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း

       ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်း များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)    ကားလမ်းများ

ဉ်

ခရိုင်

ကားလမ်းပေါင်း

အရှည်မိုင်ပေါင်း

 
 

စစ်ကိုင်း

၁၀

၁၄၃/၅

 

ရွှေဘို

၃၂

၄၂၃/ ၅.၃၅

 

မုံရွာ

၁၄

၂၀၆/၁

 

ယင်းမာပင်

၁၇

၄၈၃/၅

 

ကသာ

၂၁

၃၃၆/၃

 

ကလေး

၁၅

၂၉၄/၅

 

တမူး

၁၃၂/၁

 

မော်လိုက်

၁၀၅/၂၀

 

ခန္တီး

၂၀၄

 

၁၀

နာဂဒေသ

၁၄၅/၀

 

တိုင်းချုပ်

၁၂၃

၂၅၀၂/၁

 

(ခ)     မြို့နယ်ချင်းဆက်လမ်းများ

စဉ်

ခရိုင်

လမ်း ပေါင်း

အရှည် (မိုင်-ဖာလုံ)

အမျိုးအစား

ကတ္တရာ

ကျောက်ချော

မြေသား

အမာခံ

စစ်ကိုင်း

၆၄

၆၄

-

-

-

ရွှေဘို

၂၁

၂၇၄

၂၃၁/ ၇.၅+၅၄၀'

၂၇/၇+ ၄၅၀'

၂/၃

၁၁/၅

မုံရွာ

၁၄

၂၀၆/၁

၁၆၇/၇+၈၀'

၃၅/၃+၅၈၀'

၂/၆

-

ယင်းမာပင်

၁၅

၂၈၂/၆

၁၆၃/

-

၁၁၉

-

ကသာ

၁၇

၄၂၉

၂၈၅/၄

၆၃/၃

၈၁/၅

-

ကလေး

၁၉

၂၅၅/၃

၁၂၆

၅၆/၁

၆၇/၇

-

တမူး

၁၀၁/၁

-

မော်လိုက်

၁၅၉/၄

၂၇/၇

၈၆/၆

၁၂၄/၇

-

ခန္တီး

၁၃၀၀

၃၁

၅၂

၁၃၂၁၇

-

၁၀

နာဂဒေသ

၃၈၀

၁၀၅

၁၈၀

၇၅

၁၉

တိုင်းချုပ်

၁၀၉

၃၄၅၁/၇

၁၁၃၉/၇.၅+၆၂၀'

၅၀၂/၄+၁၀၃၀

၁၃၆၉၀/၄

၃၁/၅

           

(ဂ) တံတားများ

(၁)ပေ (၁၈၀)နှင့်အထက်တံတားများ

စဉ်

ခရိုင်

ပေ(၁၈၀)နှင့် အထက် တံတားပေါင်း

မှတ်ချက်

 
 

စစ်ကိုင်း

သံမဏိသံဘောင်၊ သံကူကွန်ကရစ်၊ RC

 

ရွှေဘို

အုပ်စီကမ်းကပ်ခုံ၊သစ်သားကြမ်းခင်း၊Minr Boret Propose ကြမ်းခင်း

 

မုံရွာ

သံကူကွန်ကရစ်၊ကွန်ကရစ်သံဘောင်

 

ယင်းမာပင်

သံကူကရစ်

 

ကသာ

၁၅

သံကူကွန်ကရစ်၊ သစ်သား၊ RCသစ်သား

 

ကလေး

၁၃

RC၊ ကွန်ကရစ်၊ သံဘောင်ကြိုးတံတား

 

တမူး

၁၅

ဘေလီကြိုးဆိုင်း၊ ကွန်ကရစ်

 

မော်လိုက်

သံဘောင်ဘေလီ၊ ကွန်ကရစ်၊ သစ်သား

 

ခန္တီး

သံမဏီကြိုးတံတား

 

၁၀

နာဂဒေသ

၁၂

ဘေလီ၊ သစ်သား၊ ကြိုးတံတား

 

တိုင်းချုပ်

၇၈

-

 

      (၂) ပေ (၁၈၀)​အောက်တံတားများ

စဉ်

ခရိုင်

ပေ(၁၀၀)မှ (၁၈၀)ထိ တံတားပေါင်း

ပေ(၅၀)မှ(၁၀၀)ထိ တံတားပေါင်း

ပေ(၅၀)အောက်တံတားပေါင်း

စုစုပေါင်း

 
 

စစ်ကိုင်း

၁၆၇

၁၇၈

 

ရွှေဘို

၁၂

၄၂

၈၃၂

၈၈၆

 

မုံရွာ

၁၅

၂၂၉

၂၄၆

 

ယင်းမာပင်

၁၃

၁၅၈

၁၇၃

 

ကသာ

၁၃

၃၈

၄၉၀

၅၃၆

 

ကလေး

၁၈

၃၄

၁၂၂

၁၇၄

 

တမူး

၄၈

၂၄

၃၅၀

၄၂၂

 

မော်လိုက်

၁၆

၂၄

 

ခန္တီး

-

၁၀၅

၁၀၇

 

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

-

 

တိုင်းချုပ်

၁၁၄

၁၈၀

၂၄၅၇

၂၇၄၆

 

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း

    စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ပို့ဆောင်ရေးနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     လေကြောင်းလမ်း

စဉ်

ခရိုင်

လေယာဉ် (ကွင်း)ပေါင်း

ရဟတ် ယာဉ်

(ကွင်း)ပေါင်း

 
 

စစ်ကိုင်း

-

-

 

ရွှေဘို

-

 

မုံရွာ

 

ယင်းမာပင်

-

-

 

ကသာ

-

-

 

ကလေး

 

တမူး

-

 

မော်လိုက်

-

-

 

ခန္တီး

-

 

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

 

တိုင်းချုပ်

၁၈

 

           

           (ခ)       ရေကြောင်းလမ်း

စဉ်

ခရိုင်

ရေကြောင်း လမ်းပေါင်း

မိုင်ပေါင်း

ဆိပ်ကမ်း အရေအတွက်

 
 

စစ်ကိုင်း

၁၀

၇၄.၅

၁၂

 

ရွှေဘို

၃၄

 

မုံရွာ

၁၈

၁၆၈၄

၂၄

 

ယင်းမာပင်

၁၀

၄၃၅

-

 

ကသာ

၂၇

၁၀၀၃

၁၂

 

ကလေး

၁၁၇၅.၄၀

 

တမူး

-

-

-

 

မော်လိုက်

၉၉

 

ခန္တီး

၅၀၂

 

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

 

တိုင်းချုပ်

၇၉

၅၀၀၀၆.၉

၆၃

 

 

(ဂ)       ရထားလမ်းနှင့် ဘူတာရုံများ

စဉ်

ခရိုင်

ရထား လမ်းပေါင်း

အရှည် မိုင်ပေါင်း

ဘူတာ

ကြီး

သေး

စစ်ကိုင်း

၈၁.၄၁၆

ရွှေဘို

၁၂

၁၂၂.၆၁

၁၉

၁၇

မုံရွာ

၃၅၈.၂၅

၁၀

ယင်းမာပင်

-

-

-

-

ကသာ

၁၂၈.၆၃၅

၁၃

ကလေး

၃၂.၇၅

တမူး

-

-

-

-

မော်လိုက်

-

-

-

-

ခန္တီး

-

-

-

-

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

-

-

တိုင်းချုပ်

၃၀

၇၂၃.၆၆၁

၃၇

၅၅

 

(ဃ)  ကားဂိတ်များ

စဉ်

ခရိုင်

ကားဂိတ် ပေါင်း

ပြေးဆွဲသည့် ခရီးစဉ်ပေါင်း

ပြေးဆွဲသည့် ယာဉ်စီးရေ

 
 

စစ်ကိုင်း

၂၈

၂၇

၁၂၃

 

ရွှေဘို

၈၀

၆၂

၈၁၀

 

မုံရွာ

၅၅

၃၄

၂၀၅၇၁

 

ယင်းမာပင်

၁၄

၂၀

၅၁

 

ကသာ

၃၄

၃၄

၃၅၉

 

ကလေး

၁၇

၁၂၉

 

တမူး

၂၀

၂၅၅

 

မော်လိုက်

၅၂

 

ခန္တီး

၈၉

 

၁၀

နာဂဒေသ

-

-

 

တိုင်းချုပ်

၂၆၁

၂၀၁

၂၂၄၃၉