သင်ကြားခြင်း

An error occurred while processing the template.
Java method "com.sun.proxy.$Proxy538.getArticle(long, String)" threw an exception when invoked on com.sun.proxy.$Proxy538 object "com.liferay.journal.service.impl.JournalArticleLocalServiceImpl@47951885"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: journalArticle = journalArticleLocalS... [in template "20116#20152#47534" at line 8, column 9]
	- Reached through: #assign-container [in template "20116#20152#47534" at line 2, column 1]
----
1<#-- Retrieve the published date meta data field of the web content --> 
2<#assign 	 
3	displaydate = .vars['reserved-article-display-date'].data 
4  displaydate = displaydate?datetime("EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss Z") 
5	articleId = .vars['reserved-article-id'].data 
6	assetCategoryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryLocalService") 
7	journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService") 
8	journalArticle = journalArticleLocalService.getArticle(20143,articleId) 
9	resourcePrimKey = journalArticle.getResourcePrimKey() 
10	listCategories = assetCategoryLocalService.getCategories("com.liferay.journal.model.JournalArticle",resourcePrimKey) 
11  ministry = "" 
12/> 
13<#list listCategories as category> 
14	<#if category.getVocabularyId() == 80291> 
15		<#assign ministry = category.getTitle(locale)> 
16		<#break> 
17	</#if> 
18</#list> 
19<h2 class="title bigheight">${.vars['reserved-article-title'].data}</h2> 
20     <span class="redcolor uppercasetext">${ministry}/ ${location.getData()} / ${displaydate?string["MMMM dd, yyyy"]}</span> 
21 
22    <div class="l2news_detail_imgWrapper"> 
23    <#if image.getData()?? && image.getData() != ""> 
24	<img class="fullwidth topmargin20" data-fileentryid="${image.getAttribute("fileEntryId")}" alt="${image.getAttribute("alt")}" src="${image.getData()}" /> 
25</#if> 
26    </div> 
27      <div class="clearifx"></div><br/><br/>  
28      <p>${Content.getData()}</p> 
အထူးသတင်း