၇၄၀ ကြေညာချက်များ

announce

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on August 15, 2019

Notice 1/2018 (Announcement)

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on August 15, 2019

Notice 1/2018

Testing (Announcement) DMH

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on August 15, 2019

kapaya

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on August 15, 2019

15-8-2019 CITC Annoucement

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on August 15, 2019

Testing Announcement

MEDIA ANNOUNCE

နေပြည်တော်ကောင်စီ / Posted on August 15, 2019

MPT Announcement HCMS System

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on August 15, 2019

Sea Route Forecast (15.8.2019)

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on August 15, 2019

Announment test Datw

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on August 15, 2019

Day 2 Announcement

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on August 15, 2019