ကြေငြာချက်များ - ၁၃၇၂ ခု

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ သတင်းအချက်အလက်စနစ် (SSB Information System)အတွက်တင်ဒါ အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း ကြေညာခြင်း

/ Posted on August 25, 2018

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ သတင်းအချက်အလက်စနစ် (SSB Information System) အတွက် တင်ဒါပုံစံဝယ်ယူထားသည့် ကုမ္ပဏီ (၈၅)ခုအနက်မှ ၃၁-၅-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် တင်ဒါ Proposal လာရောက်တင်သွင်းသည် ကုမ္ပဏီ (၁၅) ခုရှိပါကြောင်းကြေညာ ပါသည်။