လျှောက်လွှာပုံစံများ

စာရင်းအင်း

လျှောက်လွှာပုံစံများ


  • MICB စမ်းသပ်ခြင်း

   အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ


  • မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်လျှောက်လွှာပုံစံ

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


   လျှောက်လွှာပုံစံတင်ခြင်း

  • CV Form

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • Form of FERD

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • Tender Form

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


   Computer Accessories Tender Form

  • service form myanmar

   နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန


  • လုပ်ငန်းလိုင်စင်

   ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ


အထူးသတင်း