လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ

လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ


အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ / September 18, 2018

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း

ကျန်းမာရေးအာမခံထားရှိခြင်း

သက်မွေးမှုဆိုင်ရာနည်းပညာအကူအညီမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ