လျှောက်လွှာပုံစံများ

ဆောက်လုပ်ရေး

လျှောက်လွှာပုံစံများ


  • လုပ်ငန်းလိုင်စင်

   ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ


  • Online မှတစ်ဆင့်လျှောက်ထားနိုင်သော လိုင်စင်အသစ်လျှောက်လွှာများ

   ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ


   Online မှတစ်ဆင့်လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သော သိကောင်းစရာများ

အထူးသတင်း