အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန

ဝန်ကြီးဌာနများ

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏အကြောင်းအရာ

၁။     အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသည် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ဦးဆောင်လမ်းညွှန်မှုဖြင့် နိုင်ငံတော်ကြီးကို အေးချမ်းသာယာပြီး ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော် ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်စေရေးအတွက် ကြိုးပမ်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် လုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပိုမိုထိရောက် လျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာလုပ်ငန်း များဟူ၍ နှစ်ပိုင်းခွဲခြားဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

၂။    အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန(အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ )သည် နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရာတွင် အဓိကကျသော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရေး၊ နိုင်ငံသားများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်ရရှိနိုင်ရေး၊ အလုပ်သမားဈေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခိုင်မာစေရေး၊ အလုပ်သမားဥပဒေပါအကျိုးခံစားခွင့်များအတွက် စည်းကြပ်ဆောင်ရွက်ရေး ၊လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး၊ လူမှုဖူလုံးရေးစီမံကိန်း အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး၊ အလုပ်ရှင် နှင့်အလုပ်သမား အကြားအငြင်းပွားမှုများ လျော့နည်းပပျောက်ရေးတို့ကို ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေများနှင့်အညီ အလုပ်သမားရေးရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို နိုင်ငံတော်၏ တိုးတက်ပြောင်းလဲ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အခြေအနေများနှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာဖြင့် မူဝါဒများ၊ ရည်မှန်းချက်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်၍  အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၃။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာအနေဖြင့် ပြည်သူတို့၏ လက်ငင်း ဦးစားပေး လိုအပ်ချက်များဖြစ်သည့် အိမ်ထောင်စု လူဦးရေစာရင်းနှင့် ကိုင်ဆောင်သင့်သည့်ကတ်ပြား တစ်မျိုးမျိုး ရရှိစေရေးအတွက် ထိရောက်သော ဖော်ဆောင်မှုများဖြင့် ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး၊ နိုင်ငံတော်၏ ဈေးကွက်စီးပွားရေးနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဖော်ဆောင်မှုတို့ကြောင့် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများ၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ နိုင်ငံတွင်းသို့ အဆင်ပြေချောမွေ့ စွာဝင်/ထွက်သွားလာနိုင်ရေး၊ နိုင်ငံတော်၏စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲရာတွင် အဓိကလိုအပ်သည့် တိကျမှန်ကန်သော လူဦးရေကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များရရှိရေးတို့အတွက် ဦးတည်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။

အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးရုံး ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၁)     အထက်ဌာန/အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၂)     ဝန်ကြီးဌာနများ ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့များနှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၃)     ဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းရေးရာ နှင့် အထွေထွေကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက် ခြင်း၊

(၄)     ဝန်ကြီးဌာန၏ မူဝါဒ ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့်အညီ စိစစ် ဆောင်ရွက် ခြင်း၊

(၅)     ဝန်ကြီးဌာန၏ နှစ်ရှည်/နှစ်တို စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲခြင်း၊

(၆)     e-Government နှင့်သတင်းအချက်အလက် နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ အကောင် အထည် ဖော်ရွက်ခြင်း၊

(၇)     ဝန်ကြီးဌာန နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက် အလက်များ ထုတ်ပြန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၈)     ဝန်ကြီးဌာန ၏ ဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံးများ စိစစ်ခြင်း၊

(၉)     ဝန်ကြီးဌာနတွင်း စာရင်းစစ်လုပ်ငန်းများ ဆောင် ရွက်ခြင်း၊

(၁၀)   အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဒေသအတွင်းအဖွဲ့အစည်းများဖြင့်  ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

          လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် ရည်မှန်းချက်များ ကို အောင်မြင်ရေးအတွက် အောက်ပါလုပ်ငန်းတာ၀န်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်-

(က)    နိုင်ငံသားများ၊ နိုင်ငံခြားသားများ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ၀င်/ထွက်မှုကို ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက် များနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ )    ဥပဒေမဲ့ ၀င်ရောက်သူများအား ဖော်ထုတ်၍ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ )    နိုင်ငံခြားသားများ ပြည်တွင်း၌ နေထိုင်မှု၊သွားလာလှုပ်ရှားမှုများကို ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက် များနှင့်အညီ ကြပ်မတ်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊

(ဃ)    ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြောင်းလဲမှုများအား မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊

(င )    ၁၉၈၂-ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေနှင့်အညီ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက် ခြင်း၊

(စ)  နိုင်ငံတော်၏ မူဝါဒအရလိုအပ်သော အချိန်ကာလအတွက် တိကျမှန်ကန်သော လူဦးရေစာရင်းရရှိစေရန် လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူခြင်း၊

(ဆ)   နိုင်ငံတော်၏ လူမှုစီးပွားရေး စီမံကိန်းများနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် လူဦးရေကိန်းဂဏန်း များရရှိစေရန် ပြုစုပေးခြင်းနှင့် နိုင်ငံတော်၏ ဒေသအသီးသီးအလိုက် လူဦးရေခန့်မှန်းခြင်း၊

(ဇ ) တစ်မျိုးသားလုံး လူနေမှုဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နိုင်ငံတော်လူဦးရေမူဝါဒကို ချမှတ်နိုင်ရန် လူဦးရေဆိုင်ရာ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအချက်အလက် များကို ဆန်းစစ်လေ့လာ၍ နိုင်ငံတော်သို့ တင်ပြခြင်း၊

(စျ)   ပြည်တွင်း/ပြည်ပ လူဦးရေဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများ၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဖြင့် အထောက်အပံ့ပေးသည့်လုပ်ငန်းများအတွက် ကမ္ဘာ့လူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့နှင့် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးတို့နှင့် အဓိကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးသော (Focal Point) အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

ရည်မှန်းချက်နှင့် မျှော်မှန်းချက်

မူဝါဒ

ဖွဲ့စည်းပုံ

          အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအား အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အဓိက တာဝန်ကြီး(၃)ရပ်ဖြစ်သော လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးနှင့် နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပြည်သူ့အင်အားစာရင်း ကောက်ယူထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်း တို့အား အောက်ပါဦးစီးဌာန (၃)ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

          (က)    လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန

          (ခ)     အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်နှင့် နိုင်ငံသားဦးစီးဌာန

          (ဂ)     ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန

 

 

Website လိပ်စာ

www.mol.gov.mm

www.mip.gov.mm

အထူးသတင်း