အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဝန်ကြီးဌာနများ

အချက်အလက်များ ရရှိပါက ထပ်မံထည့်သွင်း ဖော်ပြသွားပါမည်

ဒီမနက် ၂၉-၈-၂၀၁၈ ရက်နေတွင် ရာသီဥတု သာယာပါသည်။

အထူးသတင်း