စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

ဝန်ကြီးဌာနများ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

မျှော်မှန်းချက်

အားလုံးပါဝင်ပြီး နိုင်ငံတကာနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် ရေရှည်တည်တံ့သော လယ်ယာကုန်ထုတ်မှုစနစ် ထွန်းကားစေခြင်းဖြင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံ၍ အာဟာရပြည့်ဝစေပြီး ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝမြင့်မားလာစေရန်နှင့် နိုင်ငံစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်။

ပန်းတိုင်

ပန်းတိုင်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်−

(က) စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု၊ အာဟာရပြည့်ဝရေးနှင့် အစားအစာ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းမှုတိုးတက်စေရေး။
(ခ) ပြောင်းလဲလာသော ဈေးကွက်နှင့်အညီ ဒေသအလိုက် ရေမြေ၊ ရာသီဥတု တို့နှင့် ကိုက်ညီသည့် အမယ်စုံလင်သော လယ်ယာ၊ သားငါးထွက်ကုန်များ ထုတ်လုပ်မှုပုံစံ တိုးမြင့်လာစေရေး။
(ဂ) စျေးကွက်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ လယ်ယာသားငါးထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးနှင့် စံချိန်စံညွှန်းများပြည့်မီစေရေး။
(ဃ) လယ်ယာထွက်ကုန် ဈေးကွက်နှင့် ဈေးနှုန်းသတင်းအချက်အလက် ဖြန့်ဝေမှု လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေး။
(င) တိရိစ္ဆာန်နှင့် အပင်ပိုးမွှားရောဂါဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူ ထုတ်လုပ်မှု အလေ့အကျင့်ကောင်းများဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် လာစေရေး။
(စ) လယ်ယာကဏ္ဍ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် စိုက်ပျိုးမွေးမြူ ထုတ်လုပ်သူ အစုအဖွဲ့များ၊ သမဝါယမအသင်းများ ပေါ်ထွန်းလာစေရေး။
(ဆ) မျိုးစေ့ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးနှင့် သားငါးမျိုးကောင်းမျိုးသန့် မွေးမြူထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊ ဒေသမျိုးရင်းများ ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် မှတ်တမ်း ထားရှိရေး။
(ဇ) လယ်ယာအခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းများ၊အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ယက်ကန်းလုပ်ငန်းများ၊ ပန်း(၁၀)မျိုးအပါအဝင်ရိုးရာ လက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများနှင့်ကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အအုံများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး။
(ဈ) သုတေသနနှင့် ပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊ လူ့စွမ်းအားအရင်း အမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး။

ရည်မှန်းချက်များ

ရည်မှန်းချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်−

(က) စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး၊ အာဟာရပြည့်ဝရေးနှင့် အစားအစာဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်း ရေး တိုးတက်လာစေရန်။
(ခ) တောင်သူလယ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးပြည့်ဝစွာ ရရှိခံစားနိုင်စေရန်နှင့် အကျိုး စီးပွားမြင့်မားလာစေရန်။
(ဂ) လုပ်ကွက်ငယ်တောင်သူလယ်သမားများ၊ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူသူ များ နှင့် ရေလုပ်သားများကို အခြေခံ၍အစုအဖွဲ့များ၊ သမဝါယအသင်းများ ဖွဲ့စည်းပြီး အတွေးသစ် အမြင်သစ်များဖြင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေ ရန်နှင့်ယင်းလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ပိုမိုမြှင့်တင်ရန်။
(ဃ) လယ်ယာကုန်ထုတ်လမ်းများ၊ ကျေးရွာအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ မြေယာအသုံးချမှု အစီအမံများ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အသေးစား စက်မှုလက်မှု ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ တည်ထောင်ပေးခြင်းတို့ဖြင့် ကျေးလက် ဒေသများ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပြီးတောင်သူလယ်သမားများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ တိုးတက်မြင့်မား လာစေရန်။
(င) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့်သမဝါယမလုပ်ငန်းများပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာစေရန် လိုအပ်သောနည်းပညာနှင့်ငွေကြေးအရင်းအနှီးများအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပမှအကူအညီ၊အထောက်အပံ့နှင့်ချေးငွေများရရှိရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန်။
(စ) လယ်ယာကဏ္ဍတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးတက် လာစေရေး အားပေးဆောင်ရွက်ရန်။
(ဆ) ပြည်ပဈေးကွက်ဝင် အရည်အသွေးမြင့် လယ်ယာ၊ သားငါး ထုတ်ကုန်များတိုးမြှင့် ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး အားပေးဆောင်ရွက်ရန်။
(ဇ) လယ်ယာအခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ အသေးစားစက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းများ၊ ရက်ကန်းလုပ်ငန်းများ၊ ပန်း(၁၀)မျိုးအပါအဝင်ရိုးရာလက်မှု လုပ်ငန်းများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေး အားပေးဆောင်ရွက်ရန်။
(ဈ) သမဝါယမလုပ်ငန်းများနှင့်သမဝါယမစနစ်ပိုမိုအောင်မြင်စေရေးဆောင်ရွက်ရန်။
(ည) တန်ဖိုးကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ထုတ်လုပ်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ ကုန်သွယ်မှုနှင့်စားသုံးမှုကဏ္ဍများကို ထိရောက်စွာချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် သွားရန်။
(ဋ) ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေး၊ ရေရှည်တည်တံ့သော လယ်ယာ ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအသီးသီးမှအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ အချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း အပါအဝင် သက်ဆိုင်သူများအားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားရန်။

မူဝါဒများ

- လယ်ယာကဏ္ဍမူဝါဒသည် ပြည်သူလူထုအားလုံး စားနပ်ရိက္ခာနှင့် အာဟာရ ဖူလုံမှုရရှိစေရေး၊ လုပ်ကွက်ငယ် တောင်သူလယ်သမားများအနေဖြင့် ထုတ်လုပ်နိုင်မှု စွမ်းအားမြင့်မားပြီးဈေးကွက်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမယ်စုံအောင် ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ခြင်းဖြင့်ဝင်ငွေမြင့်မားလာစေရေးနှင့် ပုဂ္ဂလိကလယ်ယာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ နိုင်ငံတကာနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီး ပြည်ပပို့ကုန်တိုးမြင့် တင်ပို့နိုင်ရေးတို့ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
- မူဝါဒများသည် လယ်ယာကဏ္ဍတွင် ပါဝင်သည့် ထုတ်လုပ်သူများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူများ၊ စားသုံးသူများအားလုံးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် ဥပဒေ မူဘောင်ဆိုင်ရာဝန်းကျင်ကောင်းများ ဖန်တီးပေးခြင်းနှင့်အတူ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများ ပေါ်ထွန်းရရှိစေရေးဖြည့်ဆည်းပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ ရေ၊ မြေနှင့် သဘာဝသယံ ဇာတအရင်းအမြစ်များကို ဖော်ထုတ်သုံးစွဲရာတွင် အများပါဝင်မှု၊ အန္တရာယ်ကင်းရှင်း မှုရှိစေပြီး ထိရောက်စွာနှင့် ရေရှည်တည်တံ့စွာ စီမံခန့်ခွဲ အသုံးချနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
မူဝါဒများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က) မြေယာအသုံးချမှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ
(ခ) ရေအရင်းအမြစ် အသုံးချမှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ
(ဂ) ငွေကြေးအရင်းအနှီးဆိုင်ရာ မူဝါဒ
(ဃ) စက်မှုလယ်ယာ နှင့် သွင်းအားစုများ ဆိုင်ရာ မူဝါဒ
(င) သမဝါယမလုပ်ငန်းများနှင့် သမဝါယမစနစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒ
(စ) ကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒ
(ဆ) သုတေသန၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် နည်းပညာ ဖြန့်ဖြူးခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒ
(ဇ) ဈေးကွက်၊ တန်ဖိုးမြှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပြည်ပတင်ပို့ ရောင်းချခြင်း ဆိုင်ရာမူဝါဒ
(ဈ) အုပ်ချုပ်မှု၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာမူဝါဒ
(ည) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက် ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒ

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ကျေးလက်နေ ပြည်သူများနှင့် လယ်ယာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ခေတ်မီဆန်းသစ်၍ ရေရှည်တည်တံ့သောထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများ၊ ပြုပြင်ထုပ်ပိုးနည်းလမ်းများ၊ ထောက်ပံ့ ပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများနှင့်ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာများကိုအသုံးပြု၍ ကြီးထွားလာ သောပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်ဝယ်လိုအားနှင့်အညီ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း၍ အာဟာရ ပြည့်ဝသည့် အမယ်စုံလင်သောစားနပ်ရိက္ခာနှင့်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ တိုးတက်ထုတ်လုပ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်။

Website လိပ်စာ

www.moali.gov.mm

 

အထူးသတင်း