လျှောက်လွှာပုံစံများ

လျှောက်လွှာပုံစံများ - ၆ ခု


အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့သို့အမှုများတွင်သွင်းရာတွင် လွှဲအပ်မှု လျှောက်ထားလွှာ ပုံစံ

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့သို့အမှု မိတ္တူ ကူးယူရာတွင်လျှောက်ထားရန် မိတ္တူလျှောက်လွှာ ပုံစံ

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့

နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးသို့ တင်သွင်းလွှာ တင်သွင်းသူ (သို့မဟုတ်) တင်သွင်းသည့် အဖွဲ့အစည်းက ဖြည့်စွက်ရမည့်ပုံစံ

နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရှေ့နေလျှောက်လွှာပုံစံ

ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်

လွှတ်တော်လေ့လာရ​ေး(Online Form )

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်

ပြည်ထ​ောင်စုလွှတ်​ေတ

၀န်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း

နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး

HOT NEWS
January 4,