အချက်အလက်များ

ဥပဒေနှင့် တရားရေး

၆၂ အချက်အလက်များ


  • The Myanmar Carriage of Goods by Sea Act


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 21-09-1925
   • စာမျက်နှာ :8
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • ပင်လယ်ရေကြောင်းသွားလာမှု သဘောတူစာချုပ်များအက်ဥပဒေ


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • ဘက်စုံပို့ဆောင်ရေးဥပဒေ


   • ထုတ်ဝေသူ :ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 31-01-2014
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဥပဒေ


   • ထုတ်ဝေသူ :The Union of Burma
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 14-02-1856
   • စာမျက်နှာ :2
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • Construction Industry နှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ထားသောဥပဒေနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း


   • ထုတ်ဝေသူ :ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : Myanmar
   • Download
  • မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားသား အမြဲနေထိုင်ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် သိကောင်းစရာများ


   • ထုတ်ဝေသူ :လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 01-08-2015
   • စာမျက်နှာ :1
   • ဘာသာစကား : Myanmar
   • Download
  • ဥပဒေစာအုပ်များ


   • ထုတ်ဝေသူ :ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : English-Myanmar
   • Download
  • မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဥပဒေ/နည်းဥပဒေများ


   • ထုတ်ဝေသူ :N/A
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :0
   • ဘာသာစကား : Myanmar
   • Download
  • အာမခံဆိုင်ရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ


   • ထုတ်ဝေသူ :N/A
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :0
   • ဘာသာစကား : English-Myanmar
   • Download
  • ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဥပဒေများ (Law and Regulation)


   • ထုတ်ဝေသူ :ပြည်သူ့လွှတ်တော်
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :0
   • ဘာသာစကား : English-Myanmar
   • Download