နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း


/ August 21, 2018

နိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင်ခြင်း

နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ရပ် တည်ထောင်၍ စည်းရုံး ဆောင်ရွက်လိုသည့် ပါတီတည်ထောင်လိုသူ အနည်းဆုံး (၁၅) ဦးသည် ယင်းတို့ တည်ထောင်လိုသော ပါတီအမည်ကို ဖော်ပြ၍ ပါတီဝင်များကို ဥပဒေနှင့်အညီ စည်းရုံးခွင့်ပြုရန် နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၃(က)နှင့်အညီ ကော်မရှင်သို့ လျှောက်ထားရမည်။

ယင်းသို့ လျှောက်ထားရာတွင် - နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုတွင် တည်ထောင်လိုကြောင်း လျှောက်ထားလွှာ [ နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း နည်းဥပဒေပါ ပုံစံ (က) နှင့် ပါတီ တည်ထောင်လိုသူ၏ ဝန်ခံချက် ပုံစံ (က)၏ ပူးတွဲ ] နှစ်စုံ နှင့် အတူ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တာဝန် ပေးအပ်ထားသူ ကိုယ်တိုင် ကော်မရှင်သို့ လာရောက်တင်သွင်းရမည်။

လျှောက်လွှာပါ ဖြည့်သွင်းရေးသားချက်များ၊ ပူးတွဲများ ပြည့်စုံပါက လျှောက်လွှာကို လက်ခံရရှိကြောင်း လျှောက်ထားသူသို့ ကော်မရှင်က ပြန်လည်ပေးအပ်ရမည်။

နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေပုဒ်မ ၃(ခ)အရ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် တည်ထောင်ခွင့်ပြုကြောင်း ပုံစံ (ခ) ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ငြင်းပယ်ပါက ပုံစံ (ဂ) ဖြင့်လည်းကောင်း ကော်မရှင်က အကြောင်းပြန်ကြားမည်။

 

နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခြင်း

နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း နည်းဥပဒေ ၅(က)အရ ပါတီတည်ထောင်ရန် ခွင့်ပြချက်ရရှိပါက မိမိတို့ အနက်မှ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးနှင့် ဒုတိယခေါင်းဆောင်တစ်ဦးကို ရွေးချယ်ပြီး ကော်မရှင်သို့ ပုံစံ (ဃ) ဖြင့် တင်ပြရမည်။

နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း နည်းဥပဒေ ၅(က)အရ ပါတီတည်ထောင်ရန် ခွင့်ပြုချက်ရရှိသည့် နေ့ရက်မှစ၍ ရက်ပေါင်း (၃၀)အတွင်း မိမိတို့ တည်ထောင်လိုသော ပါတီကို နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ပေးပါရန် ပုံစံ (င) နှစ်စုံ နှင့် အတူ ပါတီတည်ထောင်လိုသူများ၏ ခေါင်းဆောင်နှင့် ဒုတိယခေါင်းဆောင်တို့သည် သတ်မှတ်ထားသည့် မှတ်ပုံတင်ကြေး ငွေကျပ်သုံးသိန်းကို ကော်မရှင်က သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများအတိုင်း ပေးသွင်း၍ ကိုယ်တိုင်လာရောက် လျှောက်ထား ရမည်။

ယင်းသို့ လျှောက်ထားရာတွင် − နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားလွှာ [ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း နည်းဥပဒေပါ ပါတီ ခေါင်းဆောင်နှင့် ဒုတိယခေါင်းဆောင် ရွေးချယ်တင်ပြခြင်း ပုံစံ (ဃ) နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီ အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ပေးပါရန် လျှောက်ထားခြင်း ပုံစံ (င) ] နှစ်စုံ နှင့်အတူ ခေါင်းဆောင်နှင့် ဒုတိယခေါင်းဆောင် ကိုယ်တိုင် ကော်မရှင်သို့ လာရောက်တင်သွင်းရမည်။

လျှောက်လွှာပါ ဖြည့်သွင်းရေးသားချက်များ၊ ပူးတွဲများပြည့်စုံပါက လျှောက်လွှာကိုလက်ခံရရှိ ကြောင်း လျှောက်ထားသူသို့ ပြန်လည် ပေးအပ်ရမည်။

နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း နည်းဥပဒေ ၁၄(ဂ) အရ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားသော ပါတီ၏ အမည်၊ အလံနှင့် တံဆိပ်တို့သည် တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ မှတ်ပုံတင်ထားပြီးသော သို့မဟုတ် လျှောက်ထားပြီးသော အခြားပါတီတစ်ခု၏ အမည်၊ အလံ သို့မဟုတ် တံဆိပ်နှင့် တူညီ နေလျှင်လည်းကောင်း၊ ဆင်တူယိုးမှားဖြစ်နေလျှင်လည်းကောင်း ကွဲပြားစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက် ရန် ကာလသတ်မှတ်၍ ကော်မရှင်က ညွှန်ကြားမည်။

နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ ပုဒ်မ ၉ အရ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြု ကြောင်း ပုံစံ (စ) ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ငြင်းပယ်ပါက ပုံစံ (ဆ) ဖြင့် လည်းကောင်းအကြောင်း ပြန်ကြားပါမည်။

 

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အင်တာနက်စာမျက်နှာ

http://uec.gov.mmမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

ဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၀ ခု

အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ