ဝန်ဆောင်မှု - ၂၅ ခု

Ministry of Planning, Finance and Industry Testing Service

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / Offline Service

Rating

Air Transport Trade Services Day 2

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Offline Service

Rating

Original eng MM

/ Offline Service

Rating

Electrical Inspection

/ Offline Service

Rating
ဝန်ဆောင်မှု - ၂၅ ခု

Ministry of Planning, Finance and Industry Testing Service

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / Offline Service

Rating

Air Transport Trade Services Day 2

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Offline Service

Rating

Original eng MM

/ Offline Service

Rating

Electrical Inspection

/ Offline Service

Rating
ဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၀ ခု

အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ