အစိုးရဌာနလမ်းညွှန်

ရလဒ် ၁၉၃ ခုရှိပါသည်
ဌာနအမည်
:
မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး(သံတောင်ကြီး)၊ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၉ ၈၇၇၀၅၁၇
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
လိပ်စာ
:
အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ သံတောင်ကြီးမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။
ဌာနအမည်
:
မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး(လှိုင်းဘွဲ့)၊ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၉ ၇၆၂၁၇၁၉၂၂
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
လိပ်စာ
:
(ဃ) ရပ်ကွက်၊ ကုန်သည်လမ်း၊ လှိုင်းဘွဲမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။
ဌာနအမည်
:
မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး(ဘားအံ)၊ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၉ ၅၅၇၁၃၃၃၀
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
လိပ်စာ
:
ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။
ဌာနအမည်
:
ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေး(မြဝတီ)၊ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၉ ၄၂၈၀၄၂၁၅၂
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
gadmwd@gmail.com
လိပ်စာ
:
အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ အေးချမ်းသာယာလမ်း၊ မြဝတီမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။
ဌာနအမည်
:
ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေး(ဘားအံ)၊ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၉ ၄၃၀၀၇၀၇၈
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
လိပ်စာ
:
သီရိလမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။
HOT NEWS
January 4,