ဥပဒေနှင့် တရားရေး

လျှောက်လွှာပုံစံများ


  • နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးသို့ တင်သွင်းလွှာ တင်သွင်းသူ (သို့မဟုတ်) တင်သွင်းသည့် အဖွဲ့အစည်းက ဖြည့်စွက်ရမည့်ပုံစံ

   နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး


  • ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရှေ့နေလျှောက်လွှာပုံစံ

   ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်


  • လွှတ်တော်လေ့လာရ​ေး(Online Form )

   ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်


   ပြည်ထ​ောင်စုလွှတ်​ေတ

  • ၀န်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း

   နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး


အထူးသတင်း