စက်မှုလုပ်ငန်း

လျှောက်လွှာပုံစံများ


  • Testing_Form_19.8.19

   အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ


  • လုပ်ငန်းလိုင်စင်

   မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့


  • လုပ်ငန်းလျှောက်လွှာပုံစံ

   ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့


  • အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများမှတ်ပုံတင်ခြင်း Online Registration


  • စက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်း


အထူးသတင်း