ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး

လျှောက်လွှာပုံစံများ


  • လျှောက်လွှာပုံစံ (ဘဏ္ဍာရေး)

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားရန် ဖောင်ပုံစံ

   ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့


  • စီဗွီဖောင်

   စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့


  • နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံများ

   ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန


  • အငယ်တန်းစာရေးလျှောက်လွှာ

   ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန


အထူးသတင်း