ပညာရေးနှင့် သုတေသန

၁၄ လျှောက်လွှာပုံစံများ


  • ယာဉ်မောင်းသင်တန်းလျှောက်လွှာပုံစံ

   ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန


  • New Job

   ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန


  • သုတေသီပုံစံ

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


   သုတေသီပုံစံ

  • Tender Form

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


   Computer Accessories Tender Form

  • လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း (PAPRD)

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • လျှောက်လွှာပုံစံ

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • သုတေသီများဖောင်ပုံစံ

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


   သုတေသီများဖောင်ပုံစံ

  • အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားရန် ဖောင်ပုံစံ

   ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့


  • လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ရန်

   တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာရုံးများ


အထူးသတင်း