နိုင်ငံသားရေးရာ၊ ဗီဇာနှင့် ပတ်စပို့

၁၂ လျှောက်လွှာပုံစံများ


  • Test form 3

   ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန


  • Test form1 (ဖောင်ပုံစံ 1)

   အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ


  • Test Form 1 (ဖောင်ပုံစံ)

   အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ


  • xxxxxxxxxxx

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • ဒိန်ဂွမ်

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • နိုင်ငံဝန်ထမ်းအသက်အာမခံအဆိုလွှာ

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားရန် ဖောင်ပုံစံ

   ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့


  • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလဲလှယ်ခြင်း(စမ်းသပ်)


  • အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားရန် ဖောင်ပုံစံ

   ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့


အထူးသတင်း