အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ - ၅ ခု

အလုပ်ခေါ်စာ (၁၄.၈.၂၀၁၉)

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 14, 2019

စာရေး သစ်တောဦးစီးဌာန၊တောင်သာမြို့

Agency:သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:June 30, 2018

တောကြပ် 7 ဦး သစ်တော်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်သား

Agency:သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:June 30, 2018

တောကြပ် သစ်တော်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်သား

Agency:သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:June 30, 2018

ရုံးအကူ/တောကြပ် Ministry Of Agriculture and Irrigation

Agency:စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:June 30, 2018

HOT NEWS
January 4,