သဘာဝသယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

  • မြန်မာ့သတ္တုတွင်းဥပဒေ


   • Publisher :
   • Publication Date :
   • Pages :43
   • Language : Myanmar/English
   • Download
  • ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေး၊ ညွှန်ကြားချက်အမှတ်(၃/၂၀၁၈)


   • Publisher :
   • Publication Date : 05-09-2018
   • Pages :
   • Language : Myanmar
   • Download
  • ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းလေ့လာရေး


   • Publisher :MONREC
   • Publication Date : 01-12-2017
   • Pages :9
   • Language : MYANMAR
   • Download
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
 • တင်ဒါ


  Agency  : သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန         Closing Date  : 2018-09-24
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
အထူးသတင်း