အလုပ်သမားလျော်ကြေးအာမခံ

An error occurred while processing the template.
The following has evaluated to null or missing:
==> categoryIds[0]  [in template "20116#20152#83650" at line 17, column 53]

----
Tip: It's the final [] step that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: currentCategoryId = categoryIds[0]?nu...  [in template "20116#20152#83650" at line 17, column 33]
	- Reached through: #assign-container  [in template "20116#20152#83650" at line 12, column 17]
----
1<#if entries?has_content> 
2	<#assign  
3			LayoutLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.LayoutLocalService") 
4			AssetCategoryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryLocalService") 
5			AssetCategoryPropertyLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryPropertyLocalService") 
6			LocalizationUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.util.LocalizationUtil") 
7			service = serviceLocator.findService("service.service.UtilLocalService") 
8			base32Service = serviceLocator.findService("mnp.custom.service.base32.Base32Service") 
9			portletTitle = htmlUtil.escape(portletDisplay.getTitle())  
10	/> 
11	<#if LayoutLocalService.getLayout(layout.getParentPlid())??> 
12		<#assign 
13				parentLayout = LayoutLocalService.getLayout(layout.getParentPlid()) 
14				parentFriendlyURL = parentLayout.getFriendlyURL() 
15				childrenFriendlyUrlList = service.getFriendlyUrlsByParentLayoutIdAsLocal(layout. getParentLayoutId(),themeDisplay.getCompanyId(),themeDisplay.getScopeGroupId()) 
16				categoryIds = service.getCategoryByFriendlyUrlAsLocal(base32Service.encodeBase32(parentFriendlyURL)) 
17				currentCategoryId = categoryIds[0]?number 
18				childCategories = AssetCategoryLocalService.getChildCategories(currentCategoryId) 
19				currentCategory = AssetCategoryLocalService.getCategory(currentCategoryId)  
20		/> 
21		<h2>${currentCategory.getTitle(locale)}</h2> 
22		<#list childrenFriendlyUrlList as childFriendlyUrl> 
23			<#list childCategories as childCategory> 
24				<#assign 
25						title = childCategory.getTitle(locale) 
26						id = childCategory.getCategoryId() 
27						url = base32Service.decodeBase32(AssetCategoryPropertyLocalService.getCategoryProperty(id,"link").getValue()) 
28				/> 
29			<ul class="gray_leftsidebar_nocollapse"> 
30				<#if childFriendlyUrl == url> 
31					 
32									<#if url == layout.getFriendlyURL()> 
33										<li style ="background-color: #2a5e8a;" ><a href="${url}" style ="color: white;">${title}</a></li> 
34									<#else> 
35										<li><a href="${url}">${title}</a></li> 
36									</#if> 
37				 
38				</#if> 
39			<ul> 
40			</#list> 
41		</#list> 
42		</#if> 
43		<#else> 
44	 <h1>${themeDisplay.translate("mnp-no-data-available")}</h1> 
45	</#if> 
46	<style> 
47		.gray_leftsidebar ul ul li:before { 
48			background: transparent !important; 
49
50		.gray_leftsidebar ul ul li { 
51			padding-left: 13px !important; 
52
53	</style> 
အလုပ်သမားလျော်ကြေးအာမခံ


/ April 26, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

အလုပ်သမားဥပဒေအရ နိုင်ငံပိုင်၊ သမဝါယမပိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် လုပ်ငန်းများ တွင် အလုပ်ရှင်များမှ အလုပ်သမားများ တာဝန် ထမ်းဆောင်နေစဉ် သေဆုံးခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းအတွက် ထားရှိပေးသော အာမခံအမျိုး အစားဖြစ်သည်။

ဝန်ဆောင်ခ          

ပရီမီယံကို အလုပ်သမား၏ တစ်နှစ်စာ ဝင်ငွေပေါ်တွင် ၂ %

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

သတ်မှတ်ထားသည့် အဆိုလွှာပုံစံ

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၊ ရုံးချုပ်ဖုန်းနံပါတ်များ

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး                                     - ၃၇၉၆၉၆၊ ၂၅၆၂၄၄

အထွေထွေမန်နေဂျာ                                              - ၂၅၂၃၇၃, ၂၅၂၄၃၄

ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(စီမံ၊ သူတစ်ပါး)             -  ၃၈၄၈၈၂

ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(မီး-အင်ဂျင်၊ IRD)          - ၂၅၁၇၆၀

ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(ရေ-လေ၊ အသက်)         - ၂၅၂၃၇၁

လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ(ငွေစာရင်း)          - ၃၇၉၆၇၇

လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ(သူတစ်ပါး)          - ၂၅၀၂၇၅

လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ(စီမံ၊အသက်)       - ၂၅၁၇၆၂

လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ(ရေ-လေ၊ IRD)     - ၃၈၄၈၈၀

လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ(မီး-အင်/ဂျင်)        - ၃၈၄၈၆၇

စီမံရေးရာဌာန                                                     - ၃၇၉၀၈၈၊ ၃၈၄၈၆၅၊ ၂၅၂၃၇၂၊ ၂၄၆၉၀၂

အသက်အာမခံဌာန                                              - ၃၈၄၈၈၁၊ ၃၈၄၈၇၆

မီး-အင်ဂျင်နီယာနှင့်အမျိုးမျိုးအာမခံဌာန                - ၂၅၁၇၆၄၊ ၃၈၄၈၇၄၊ ၃၈၄၈၆၇

ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့် ခရီးသွားအာမခံဌာန    - ၂၅၁၇၆၁

သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံဌာန                              - ၃၈၄၈၆၄၊ ၃၈၄၈၇၃

ငွေစာရင်းဌာန                                                   - ၃၈၄၈၇၀၊ ၃၈၄၈၆၈

တာဝန်မှူးရုံးခန်း                                               - ၃၇၉၁၈၈

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ခရိုင်ရုံးများ၏ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များ

စဉ်

ရုံးခွဲအမည်

ဖုန်းနံပါတ်

ကချင်ပြည်နယ်

၀၇၄-၂၂၇၃၆

ကယားပြည်နယ်

၀၈၃-၂၂၂၁၃၆၂

ကရင်ပြည်နယ်

၀၅၈-၂၁၂၀၄

ချင်းပြည်နယ်

၀၇၀-၂၁၁၂၇

မွန်ပြည်နယ်

၀၅၇-၂၇၀၅၅

ရခိုင်ပြည်နယ်

၀၄၃-၂၃၅၈၄

ရှမ်းပြည်နယ်

၀၈၁-၂၁၂၁၆၆၄

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

၀၇၁-၂၁၂၃၉

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

၀၅၉-၂၀၂၁၂၀၁

၁၀

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

၀၅၂-၂၂၂၁၂၅၁

၁၁

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

၀၆၃-၂၀၂၃၆၃၈

၁၂

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၀၂-၂၈၃၂၀၀၄/ ၀၂-၆၂၀၀၄

၁၃

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

၀၄၂-၂၉၀၂၇

၁၄

နေပြည်တော်တိုင်းရုံး

၀၆၇-၂၂၅၃၉

၁၅

ကျိုင်းတုံခရိုင်

၀၈၄-၂၂၄၇၅

၁၆

ကျောက်ဆည်ခရိုင်

၀၆၆-၂၀၅၀၂၅၃

၁၇

ကလေးခရိုင်

           -

၁၈

စစ်ကိုင်းခရိုင်

၀၇၂-၂၁၁၇၀/ ၀၇၂-၂၂၀၅၀

၁၉

တာချီလိတ်ခရိုင်

၀၈၄-၅၁၈၅၇

၂၀

တောင်ငူခရိုင်

၀၅၄-၂၃၇၆၈

၂၁

ပြည်ခရိုင်

၀၅၃-၂၈၀၃၄

၂၂

ပခုက္ကူခရိုင်

၀၆၂-၂၁၅၁၉

၂၃

ဖျာပုံခရိုင်

၀၄၅-၄၀၄၂၂

၂၄

မြိတ်ခရိုင်

၀၅၉-၄၁၃၉၂

၂၅

မအူပင်ခရိုင်

၀၄၅-၃၀၃၄၀

၂၆

မူဆယ်ခရိုင်

၀၈၂-၅၂၆၂၀

၂၇

မိထ္ထီလာခရိုင်

၀၆၄-၂၃၅၇၂

၂၈

မြဝတီခရိုင်

၀၅၈-၅၀၂၅၀

၂၉

မြင်းခြံခရိုင်

၀၆၆-၂၀၂၁၅၆၄

၃၀

မြောင်းမြခရိုင်

၀၄၂-၇၀၃၉၄

၃၁

ရမည်းသင်းခရိုင်

၀၆၄-၄၀၁၅၉/၀၆၄-၄၀၁၉၆

၃၂

ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်

၀၅၆-၂၁၅၄၆

၃၃

ရွှေဘိုခရိုင်

၀၇၅-၂၁၃၁၈

၃၄

လားရှိုးခရိုင်

၀၈၂-၂၂၀၃၆၇၅/၀၈၂-၂၂၀၃၉၆၄

၃၅

သထုံခရိုင်

၀၅၇-၄၀၂၈၁

၃၆

သရက်ခရိုင်

၀၆၈-၂၁၀၄၆

၃၇

သာယာဝတီခရိုင်

၀၅၅-၃၀၂၈၁

၃၈

သံတွဲခရိုင်

၀၄၃-၆၅၂၁၉

၃၉

ဟင်္သာတခရိုင်

၀၄၄-၂၁၅၄၆

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း

ရုံးချုပ်နှင့် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/ခရိုင်ရုံးများ၏ ရုံးလိပ်စာများ

စဉ်

ရုံးခွဲအမည်

ရုံးလိပ်စာ

၁။

ရန်ကုန်(ရုံးချုပ်)

အမှတ် ၆၂၇/၆၃၅၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ရန်ကုန်။

၂။

ကချင်ပြည်နယ်

ဦးပိုင်အမှတ်(၂၆/၁)၊ ဧရာရပ်ကွက်၊ ဧမာနွေလဘုရားကျောင်းလမ်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလမ်းဆုံ၊ မြစ်ကြီးနားမြို့

၃။

ကယားပြည်နယ်

အကွက်အမှတ် (၁၈)၊ ဒေါ်ဥခူရပ်ကွက်၊ ဒေါ်ဥခူ(၆)လမ်း၊ လွိုင်ကော်မြို့

၄။

ကရင်ပြည်နယ်

အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဘားအံမြို့

၅။

ချင်းပြည်နယ်

ဦးပိုင်အမှတ်(၁၀၀)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့် မီးသတ်ကုန်းတက်လမ်း၊ ဟားခါးမြို့၊ ကွင်းအမှတ်(၄)၊ မြေကွက်အမှတ်(၄)၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း။

၆။

မွန်ပြည်နယ်

မောင်ငံရပ်၊ တောင်ဝိုင်းလမ်းနှင့် တောင်ပေါ်လမ်းထောင့်၊ မော်လမြိုင်မြို့

၇။

ရခိုင်ပြည်နယ်

မေယုလမ်း၊ မကျည်းမြိုင်ရပ်ကွက်၊ မီးစက်ကြီးအနီး၊ စစ်တွေမြို့

၈။

ရှမ်းပြည်နယ်

ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ သစ်တောရပ်၊ တောင်ကြီးမြို့

၉။

စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး

၁၁/၂၊ အနောက်ဘက်ကမ်သာယာပတ်လမ်း၊ ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့

၁၀။

တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး

အမှတ် (၃၈)၊ ဆေးရုံလမ်း၊ မျော်အင်းအနောက်ကွက်၊ ညောင်ရမ်းတောင်ရပ်ကွက်၊ ထား၀ယ်မြို့

၁၁။

ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး

အမှတ် (၂၁၁)၊ ၃၃ လမ်း၊ ရှင်စောပုရပ်၊ ပဲခူးမြို့

၁၂။

မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး

အကွက်အမှတ်(၁)၊ (၁၄)လမ်း၊ ကန်သာယာရပ်၊ မကွေးမြို့

၁၃။

မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး

အမှတ်(၄၁၄)၊ ၆၃လမ်း၊ ၃၄_၃၅ ကြား၊ ပြည်ကြီးမြတ်ရှင်ရပ်၊ ချမ်းအေးသာဇံ မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

၁၄။

ဧရာ၀တီတိုင်း ဒေသကြီး        

ရွှေ၀တ်မှုံပတ်လမ်း၊ ရွှေ၀တ်မှုံရပ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့

၁၅။

နေပြည်တော် တိုင်းရုံး

အမှတ် (၉၆၄/၉၆၅)၊ ၂၂လမ်းနှင့် မဉ္ဇူလမ်းထောင့်၊ အောင်သာယာရပ်၊ ပုဗ္ပသီရိ မြို့နယ်၊ နေပြည်တော်

၁၆။

ကျိုင်းတုံခရိုင်

မြို့သစ်ရပ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ မြို့တော်ခန်းမအနောက်ဘက်၊ ကျိုင်းတုံမြို့

၁၇။

ကျောက်ဆည် ခရိုင်

ကြက်မင်းတွန်ရပ်ကွက်၊ စုပေါင်းရုံးကြီးအနောက်ဘက်၊ ကျောက်ဆည်မြို့

၁၈။

ကလေးခရိုင်

ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ညောင်သာယာရက်ကွက်၊ မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရုံး၊ ကလေးမြို့

၁၉။

စစ်ကိုင်းခရိုင်

၈၀(ဃ) သီရိမင်္ဂလာလမ်း၊ ပါရမီရပ်၊ စစ်ကိုင်းမြို့

၂၀။

တာချီလိတ်ခရိုင်

ဟောင်လိတ်ရပ်ကွက်၊ စက်မှုလမ်း၊ တာချီလိတ်မြို့

၂၁။

တောင်ငူခရိုင်

ခရိုင်စီမံကိန်းရုံးတောင်ဘက်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ၉ရပ်ကွက်၊ အုတ်ကြွတ်တန်း ရပ်၊ တောင်ငူမြို့

၂၂။

ပြည်ခရိုင်

ခေတ္တရာမြို့သစ် (၈) လမ်းထိပ်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ ပြည်မြို့

၂၃။

ပခုက္ကူခရိုင်

အမှတ်(၁)၊ ဗုဒ္ဓကုန်းရပ်ကွက်၊ လေယာဉ်ကွင်းဟောင်းလမ်း၊ အကွက်အမှတ်(၁)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၀၁/၁)၊ ပခုက္ကူမြို့

၂၄။

ဖျာပုံခရိုင်

c-1၊ ပုလိပ်တန်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ အေ၊ဘီ၊စီ၊ဒီ ဝင်းအတွင်း၊ ဖျာပုံမြို့

၂၅။

မြိတ်ခရိုင်

၂၀ AN ဦးမြတ်လေးပန်းခြံရှေ့၊ ကန်ဖျားလမ်းမကြီး၊ စည်ပင်ရုံးဝင်း၊ မြိတ်မြို့

၂၆။

မအူပင်ခရိုင်

၁၅၇၊ မင်းလမ်း၊ ၉ ရပ်ကွက်၊ မအူပင်မြို့

၂၇။

မူဆယ်ခရိုင်

ရွှေသမင်ဂေါက်ကွင်းရှေ့၊ ပို့ဆက်နှင့်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရုံးကြား-       ပြည်ထောင်စုလမ်းမ၊ ဟိုမွန်ရပ်ကွက်၊ မူဆယ်မြို့

၂၈။

မိတ္တီလာခရိုင်

ပေါက်ရပ်ကွက်၊ ရိပ်သာရပ်၊ ကန်ပတ်လမ်း၊ မိတ္တီလာမြို့

၂၉။

မြဝတီခရိုင်

ဦးပိုင်အမှတ်-၄၆၄၊ အေးချမ်းသာယာလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ မြဝတီမြို့

၃၀။

မြင်းခြံခရိုင်

အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ (၂)လမ်း၊ ပါတီယူနစ်ရုံးဟောင်း၊ မြင်းခြံမြို့

၃၁။

မြောင်းမြခရိုင်

အမှတ်(၁၃၂)(၂)လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မြောင်းမြမြို့

၃၂။

ရမည်းသင်း ခရိုင်

အမှတ်တ/၁၁၇(က)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၅၃)က၊ ကွင်းအမှတ်(၂၉) သီလ၀လမ်းမကြီး ဝါးတိုးစျေးကုန်းရပ်ကွက်၊ ရမည်းသင်းမြို့

၃၃။

ရန်ကုန် တောင်ပိုင်းခရိုင်

အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ အောင်သီရိလမ်း၊ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ သန်လျင်မြို့

၃၄။

ရွှေဘိုခရိုင်

ဦးပိုင်အမှတ် (၇၂/ခ) အကွက်(၂၉၈၄)၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ရွှေဘိုမြို့

၃၅။

လားရှိုးခရိုင်

ရပ်ကွက်(၁)၊ ဘူတာလမ်းနှင့်ကံ့ကော်လမ်းထောင့်၊ လားရှိုးမြို့

၃၆။

သထုံခရိုင်

သထုံ-ဘားအံ ကားလမ်း၊ ဘင်လှိုင်ရပ်ကွက်၊ သထုံမြို့

၃၇။

သရက်ခရိုင်

လမ်းမတော်လမ်း၊ ရုံးရပ်ကွက်၊ သရက်မြို့

၃၈။

သာယာဝတီ ခရိုင်

ဆရာစံမြို့သစ်အရှေ့ဘက်၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာလမ်း၊ ရွာသာကြီးကုန်းအရှေ့ရပ်၊ သာယာ၀တီမြို့

၃၉။

သံတွဲခရိုင်

ဥက္ကာပျံပန်းခြံလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ သံတွဲမြို့

၄၀။

ဟင်္သာတခရိုင်

အမှတ်(၂)၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ပတ္တမြားရပ်ကွက်၊ ဟင်္သာတမြို့

 

Website လိပ်စာ

www.mminsurance.gov.mmHOT NEWS
January 4,
  • နိုင်ငံဝန်ထမ်းများနှင့် အသက် ၆၅ နှစ်နှင့်အထက် ရှိသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေး
  • နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့ ၌ ကိုဗစ်- ၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံ