Citizenship, Visas & Passports

9 Documents


  • reader


   • Publisher :
   • Publication Date : 21-09-2018
   • Page :
   • Language : myanmar
   • Download
  • ဆိုက်ရောက်ဗီဇာစနစ်


   • Publisher :
   • Publication Date : 19-06-2018
   • Page :
   • Language : English
   • Download
  • နိုင်ငံခြားသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ


   • Publisher :
   • Publication Date : 19-06-2018
   • Page :
   • Language : English
   • Download
  • နိုင်ငံခြားသားများနှင့်သက်ဆိုင်သော (သို့တည်းမဟုတ်) ပြည်တွင်းတွင် နေထိုင်မည့်သူတစ်ဦး အနေဖြင့် သိရှိရမည့်ဥပဒေများ


   • Publisher :
   • Publication Date : 19-06-2018
   • Page :
   • Language : English
   • Download
  • ပြည်ဝင်ဗီဇာအမျိုးအစားအလိုက် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ


   • Publisher :
   • Publication Date : 19-06-2018
   • Page :
   • Language : English
   • Download
BREAKING NEWS