အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

စီးပွားရေး

၂၂ အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ


 • DMA (Vacancy)


  Agency  : အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-08-14
 • Staff Officer


  Agency  :  ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-10-20
 • စာရ​ေး


  Agency  : စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-09-29
 • Deputy Staff Officer


  Agency  : စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-09-27
အထူးသတင်း