အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ - ၂၂ ခု

DMA (Vacancy)

Agency:အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 14, 2019

အကြီးတန်းစာရေးများရာထူးတိုးစာမေးပွဲခေါ်ယူခြင်း

Agency:နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:October 31, 2018

Staff Officer

Agency:

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:October 20, 2018

လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရုံး အငယ်တန်းစာရေးခေါ်ယူခြင်း

Agency:မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 30, 2018

အိမ်သုံးမီတာလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Agency:

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 30, 2018

စာရ​ေး

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 29, 2018

အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း (ရုံး ၁)

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 29, 2018

ဝန်ထမ်းအသစ်ခေါ်ယူခြင်း

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 28, 2018

Deputy Staff Officer

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 27, 2018

HOT NEWS
January 4,