လျှောက်လွှာပုံစံများ

လျှောက်လွှာပုံစံများ - ၂၉ ခု


အမ်အက်ဖ်အိုင်၀၁

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစုံစမ်းခြင်းပုံစံ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Apple

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

apple picture

သက်တမ်းတိုး ပုံစံ (ငွေချေးသက်သေခံ)

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

frd from

ဝန်ကြီးဌာနများ

ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန ဆက်သွယ်ရန်

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ပချေးငွေများနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်တွင်

မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်လျှောက်လွှာပုံစံ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

လျှောက်လွှာပုံစံတင်ခြင်း

DICA(sample Form)

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Form of FERD

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

NAD(Form) Test1

ဝန်ကြီးဌာနများ

Tender form

HOT NEWS
January 4,