လျှောက်လွှာပုံစံများ

စီးပွားရေး

၂၉ လျှောက်လွှာပုံစံများ


  • အမ်အက်ဖ်အိုင်၀၁

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစုံစမ်းခြင်းပုံစံ

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • Apple

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


   apple picture

  • သက်တမ်းတိုး ပုံစံ (ငွေချေးသက်သေခံ)

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • frd from

   ဝန်ကြီးဌာနများ


  • ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန ဆက်သွယ်ရန်

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


   ပြည်ပချေးငွေများနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်တွင်

  • မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်လျှောက်လွှာပုံစံ

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


   လျှောက်လွှာပုံစံတင်ခြင်း

  • DICA(sample Form)

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • Form of FERD

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • NAD(Form) Test1

   ဝန်ကြီးဌာနများ


   Tender form

အထူးသတင်း