အချက်အလက်များ

၂၆၅ အချက်အလက်များ


  • DCA


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : DCA
   • Download
  • NCSC Ransomware Awareness


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • Document Testing


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 06-08-2019
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : Myanmar
   • Download
  • npt document


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 14-08-2019
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : myanmar
   • Download
  • မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • climte change for weather


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : english
   • Download
  • DMA.S (Document)


   • ထုတ်ဝေသူ :SS
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 30-08-2019
   • စာမျက်နှာ :2
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • Document Testing


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : myanmar
   • Download
  • Fundamental of Remote Sensing


   • ထုတ်ဝေသူ :wanna swe oo
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 14-08-2019
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : Eng
   • Download
  • kyaw


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 14-08-2019
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : myanmar
   • Download