စာရင်းအင်း

၂၀ အချက်အလက်များ


  • အဖွဲ့ဝင်


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • Digital Economy


   • ထုတ်ဝေသူ :စီမံကိန်း/ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 21-09-2018
   • စာမျက်နှာ :40
   • ဘာသာစကား : English & Myanmar
   • Download
  • Myanmar Sustatainable Development Plan


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 18-09-2018
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : Eng/Mya
   • Download
  • စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်


   • ထုတ်ဝေသူ :PAPRD
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 19-09-2018
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : English/မြန်မာ
   • Download
  • အချက်အလက်များ (စိစစ်တိုး)


   • ထုတ်ဝေသူ :PAPRD
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 06-02-2018
   • စာမျက်နှာ :200
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်
   • Download
အထူးသတင်း