ပညာရေးနှင့် သုတေသန

အချက်အလက်များ


  • ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ(စမ်းသပ်)


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • ပညာရေးသတင်းလွှာ


   • ထုတ်ဝေသူ :ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 15-06-2018
   • စာမျက်နှာ :15
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု


   • ထုတ်ဝေသူ :ပြည်သူ့လွှတ်တော်သုတေသနဌာနမှပြုစုသည်
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
အထူးသတင်း