ဆွေးနွေးပွဲ


ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန | Aug 15,2019

ဆွေးနွေးခြင်း


ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန | Aug 15,2019

ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း


ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန | Aug 15,2019

Computer Section Lottery of 15Billion


ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန | Aug 15,2019

What should you do when you win the lottery?


ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန | Aug 15,2019

Discussion about the Myanmar National Portal


ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန | Aug 15,2019