ကိုယ်ပိုင်စျေးလိုင်စင်

ကိုယ်ပိုင်စျေးလိုင်စင်


Naypyitaw Development Committee / June 23, 2022

၁။ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လိုကြောင်းတင်ပြလျှောက်ထားလွှာ၊

၂။ လျှောက်ထားသူ၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ၊

၃။ ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း၏တည်နေရာ၊ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ၊ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ၊

၄။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား၊

၅။ လုပ်ငန်းဆောက်ရွက်မည့်အဆောက်အအုံနှင့် အခန်းအကျယ်အ၀န်း၊ ကိုယ်ပိုင်စျေးအတွင်းရှိဆိုင်ခန်း အရေအတွက်နှင့် ပျှမ်းမျှဆိုင်ခန်းအကျယ်အ၀န်း၊

၆။ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ထောက်ခံချက်၊

၇။ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ထောက်ခံချက်၊

၈။ ရဲစခန်း ထောက်ခံချက်၊

၉။ ကျန်းမာရေးဌာန ထောက်ခံချက်၊

၁၀။ မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏မီးဘေးအန္တရာယ်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကိုထောက်ခံချက်၊

၁၁။ အများပိုင်ဖြစ်ပါက လျှောက်ထားသည့်လုပ်ငန်းရှင်အမည်အတွက် လုပ်ငန်းရှယ်ယာရှင်များမှ ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း
ထောက်ခံချက်၊

၁၂။ အလား(၄)ရပ်မှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းထောက်ခံချက်၊

၁၃။ လုပ်ငန်းတာ၀န်ခံအမည်နှင့်မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ အလုပ်သမား/၀န်ထမ်းဦးရေ၊

၁၄။ ၀န်ကြီးဌာနနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံး၀င်သည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် ယင်းဌာန/အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်/ခွင့်ပြုချက်၊

၁၅။ အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)၏ အဆောက်အဦခွင့်ပြုချက်၊ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ်၊

၁၆။ ကော်မတီမှသတ်မှတ်သည့် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်တိုင် ကတိ၀န်ခံချက်။FAQs

Services (Online) - 80 items Explore more

Testing withdaw

Ministry of Transport and Communications / June 28, 2022

Rating

Test from MCDC

Mandalay City Development Committee / June 28, 2022

Rating