လျှောက်လွှာပုံစံများ

လျှောက်လွှာပုံစံများ - ၁၂ ခု


Test form 3

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Test form1 (ဖောင်ပုံစံ 1)

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

Test Form 1 (ဖောင်ပုံစံ)

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

xxxxxxxxxxx

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဒိန်ဂွမ်

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

နိုင်ငံဝန်ထမ်းအသက်အာမခံအဆိုလွှာ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားရန် ဖောင်ပုံစံ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

လုပ်ငန်းလိုင်စင်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလဲလှယ်ခြင်း(စမ်းသပ်)

အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားရန် ဖောင်ပုံစံ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

HOT NEWS
January 4,