၀န်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ(ကချင်)


/ August 28, 2018

၀န်ဆောင်မှုရယူရန်အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

(က) eVisa(ကမ္ဘာလှည့်)အတွက် ခွင်ပြုနိုင်ငံ(၁၀၀)နှင့် eVisa(လုပ်ငန်း)အတွက် ခွင့်ပြု(၅၂)နိုင်ငံမှ နိုင်ငံသားများဖြစ်ရမည်။

(ခ) https://evisa.moip.gov.mm/ တွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားရမည်။

(ဂ) သတ်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံအား ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာဖြည့်သွင်းရမည်။

(ဃ) eVisa (လုပ်ငန်း)အတွက် အောက်ပါအထောက်အထားများ ပူးတွဲလျှောက်ထားရမည်-

  • စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးသည့် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် Scan Copy
  • သက်ဆိုင်ရာ ကူမ္ပဏီမှ ဖိတ်ခေါ်စာ

 

မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

ဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၀ ခု

အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ