ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

 

အချက်အလက်များ ထပ်မံဖြည့်စွက်ချက်များကို (  .    .၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

အထူးသတင်း