ဆင့်ဆိုစာများ

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့

ခုံအဖွဲ့အကြောင်း  

       ၁၉၅၄ ခုနှစ်မှစ၍ အမြတ်ခွန် အယူခံရုံးကို The Burma Income-Tax Act ပုဒ်မ 5-A အရ ဖွဲ့စည်းပြီး အမြတ်ခွန် အယူခံမှုများကို ကြားနာစီရင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

       ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ (၂၃-၁ဝ-၇၂) ရက်စွဲပါ အမိန့်‌ ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၁၂၉ အရ၊ ဥက္ကဌ အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင် (၄) ဦး ပါဝင်‌သော အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး၊ အမြတ်ခွန် အယူခံမှု များသာမက အ‌ကောက်ခွန်၊ ယစ်မျိုးခွန်၊ တံဆိပ်‌ခေါင်းခွန် စ‌သော အခွန် အ‌ကောက် ဆိုင်ရာ အမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း သည့် အယူခံမှုများ၊ ပြင်ဆင်မှုများ၊ ပြန်လည် သုံးသပ်မှု များနှင့် တရားရုံးချုပ်သို့ လွှဲအပ်‌ပေးရန် လျှောက်ထားသည့် လွှဲအပ်မှုများကို ‌ဆောင်ရွက် ဆုံးဖြတ်‌ ပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုအမိန့်ကြော်ငြာစာအရ အမြတ်ခွန် အယူခံခုံရုံးမှ အခွန်အယူခံ ခုံအဖွဲ့ရုံး ဟူ၍ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

       ၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ အမြတ်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) အရ ၀န်ကြီးအဖွဲ့၏ (၁၁-၁၂-၁၉၇၆) ရက်စွဲပါ အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ် - ၁၂ ဖြင့် ၀န်ကြီးအဖွဲ့မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်သော စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ၀န်ကြီး - ဥက္ကဌ၊ လူမှု၀န်ထမ်း၀န်ကြီးဌာန၊ ၀န်ကြီး - အဖွဲ့၀င်၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး - အဖွဲ့၀င် တို့ ပါ၀င်စေလျက် အခွန် အယူခံ ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

      ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ပြည်‌ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံတော် အစိုးရ အဖွဲ့၏ (၂၈-၇-၈၉) ရက်စွဲပါ အမိန့်‌ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၆/၈၉) အရ အခွန်အယူခံ ခုံအဖွဲ့ကို အခွန်အယူခံ ခုံအဖွဲ့ရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင် ၃ ဉီးဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

      ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော်အစိုးရ လက်ထက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှ ၃၁-၅-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅၄/၂၀၁၇ ဖြင့် ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ ပါသည်။

    ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၉၆၊ ဇယား (၁) ပြည်ထောင်စု ဥပဒေပြုစာရင်း စာပိုဒ် ၃ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စီမံကိန်းကဏ္ဍ၏ အပိုဒ်ခွဲ (ဍ) တွင် အခွန်အယူခံခြင်း ဆို၍ ပါရှိသည့်အတွက် အခွန်အယူခံ ခုံအဖွဲ့ဥပဒေကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၂၃ ဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့သည် အခွန်အယူခံ ခုံအဖွဲ့ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၊ ပုဒ်ခွဲ (က) ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ဥက္ကဋ္ဌ အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင် (၈)ဦး ပါဝင်သော အခွန်အယူခံခုံ အဖွဲ့ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက်စွဲပါ အမိန့် ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၄၃/၂၀၂၀ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။

 

 

အထူးသတင်း